Beslist.nl kiest voor Open Now.

 

Beslist.nl, het grootste online winkelcentrum van Nederland, heeft Open Now gevraagd haar nieuwe campagne te ontwikkelen. Open Now verrijkt creativiteit met wetenschappelijke inzichten, om zo aantoonbaar effectievere reclame te maken. Bij conceptontwikkeling en productie wordt gebruik gemaakt van onderzoek in de MRI-scanner, uitgevoerd door Neurensics. Deze werkwijze was van doorslaggevend belang bij de keuze voor Open Now.

 

“De resultaatgerichte aanpak maakt Open Now tot een natuurlijke match voor ons”, aldus Simon Kram, Manager Corporate Communicatie bij beslist.nl. “Beslist.nl biedt als onafhankelijk online winkelcentrum zekerheid bij het shoppen. Dit willen we doeltreffend overbrengen op een brede doelgroep, zodat nog meer consumenten online aankopen gaan doen via beslist.nl.”, aldus Simon Kram, Manager Corporate Communicatie bij beslist.nl.